Funcions

El Servei d'ocupació es crea l'any 2002 com una àrea adscrita al Departament de Treball del ministeri encarregat d'interior, amb la voluntat de dotar el Govern d'un instrument per obtenir dades i informació útil a l'hora de determinar la política general en matèria d'immigració..

Correspon a l'Àrea d'ocupació fomentar, propiciar i executar la intermediació laboral en un marc d'adequació qualitativa i quantitativa entre l'oferta i la demanda de treball consignades al mateix Servei, així com proporcionar al Govern una informació suficient en matèria d'oferta i demanda de treball perquè pugui exercir les seves competències i complir els seus objectius en matèries d'ocupació i d'integració social.

Com a servei públic i gratuït, la seva tasca principal consisteix a posar en connexió l'oferta i la demanda de treball a fi d'harmonitzar el mercat laboral andorrà, respectant la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, i l'objectivitat, la neutralitat i la imparcialitat en els procediments administratius.

Competències i funcions

  • Donar informació als demandants d'ocupació perquè puguin trobar un lloc de treball adequat a les seves aptituds i expectatives.
  • Donar informació als oferents d'ocupació per propiciar la recerca de treballadors amb aptituds adequades a les seves necessitats.
  • Orientar els usuaris del servei a partir de les dades de què es disposa sobre la situació laboral dels diversos sectors d'activitat econòmica.
  • Fomentar la formació dels demandants d'ocupació en estreta vinculació amb la política del Govern a través dels organismes i de les institucions competents.